Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Canada

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

MĂRIMEA TAXELOR PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR CONSULARE

Modul de achitate a taxelor consulare:

Ambasada Republicii Moldova în Canada nu acceptă achitări în numerar, cu carnet de cecuri sau cu card bancar. Taxele consulare urmează a fi achitate utilizând una din următoarele două opțiuni:

 1. Mandat poștal (Money Order) emis de Canada Post pe numele Embassy of the Republic of Moldova
 2. Cec certificat sau Draft emis de o instituție bancară din Canada pe numele Embassy of the Republic of Moldova

Taxele indicate mai jos includ:

 1. taxa consulară (conform anexei nr. 2 la Legea Republicii Moldova nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare)
 2. cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare (art. 7 al Legii Republicii Moldova nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare)
 3. tarifele stabilite de Agenția Servicii Publice – pentru cererile privind perfectarea pașaportului și/sau buletinului de identitate
Tipul serviciului  Tariful în CAD
    
I. Perfectarea vizelor   
1. Tip A - viză de tranzit aeroportuar  29
2. Tip B - viză de tranzit  58
3. Tip C - viză de scurtă ședere  58
4. Tip D - viză de lungă ședere  58
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente   
1. Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului biometric al cetățeanului Republicii Moldova   
    
30 zile (a se vedea NOTĂ)Vârsta 12 ani și mai mare 146
 Vârsta sub 12 ani 131
 Daca prelevarea datelor biometrice este fizic imposibila 131
15 zile (a se vedea NOTĂ)Vârsta 12 ani și mai mare 161
 Vârsta sub 12 ani 146
 Daca prelevarea datelor biometrice este fizic imposibila 146
5 zile (a se vedea NOTĂ)Vârsta 12 ani și mai mare 190
 Vârsta sub 12 ani 167
 Daca prelevarea datelor biometrice este fizic imposibila 167
    
2. Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate (BI) al cetățeanului Republicii Moldova (RM)   
30 zile (a se vedea NOTĂ)BI pentru cetateanul RM aflat provizoiu peste hotare 81
 BI in locul actului declarat pierdut sau furat 81
15 zile (a se vedea NOTĂ)BI pentru cetateanul RM aflat provizoiu peste hotare 88
 BI in locul actului declarat pierdut sau furat 95
5 zile (a se vedea NOTĂ)BI pentru cetateanul RM aflat provizoiu peste hotare 103
 BI in locul actului declarat pierdut sau furat 117
Buletin de identitate provizoriu de aflare provizorie in strainatate 24h cu foto75
  24h fara foto78
3. Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv  234
4. Eliberarea titlului de călătorie:   
Pentru persoanele care au împlinit 18 ani  36
Pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani  gratis
III. Acțiuni consulare în domeniul cetățeniei   
1. Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective  22
2. Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective  468
3. Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective  22
4. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova  73
5. Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova  15
6. Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie  73
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă   
1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie  102
2. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă  394
3. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani  102
4. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei  248
5.Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv  36
6.Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv  44
V. Autentificarea actelor notariale   
1.      Autentificarea procurii   
    
a)      în numele persoanei fizice  44
b)      în numele persoanei juridice  88
2.      Autentificarea testamentului  44
3.      Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj  153
4.      Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale, pentru o luna  80
5.      Legalizarea semnăturilor pe documente  15
6.      Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele, pentru o pagina  3
7.      Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele, pentru o pagina  22
8.      Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:   
a)      certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc  29
b)      certificarea indentității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie  15
c)      certificarea timpului (datei) prezentării documentului  22
    
9. Primirea documentelor la păstrare, pentru o luna  29
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv  15
11. Întocmirea protestelor de mare  44
12. Asigurarea probelor  73
13. Alte acte notariale  73
VI. Legalizarea consulară   
Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:   
a)      pentru persoane fizice  51
b) pentru persoane juridice  95
VII. Alte acțiuni consulare   
1. Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova  51
2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte.  51

NOTĂ:

 • Acest clasificator reflectă categoriile de cereri conform clasei de vârstă și a termenului de soluționare a cererii implementate pe teritoriul național al Republicii Moldova de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.
 • Pentru cererile depuse în străinătate, termenele de perfectare a pașaportului de 30, 15 și 5 zile se completează adițional cu perioada necesară pentru procesarea dosarului de către misiunea diplomatică / oficiul consular, executarea livrării dosarului în adresa IP „Agenția Servicii Publice” și a livrării actelor perfectate în străinătate. Termenul total necesar variază în dependență de țara în care a fost depusă cererea.
 • Termenul indicativ de livrare a pașaportului în Canada este de 3,5 luni pentru dosarele depuse spre examinare la 30 de zile. Pentru dosarele depuse spre examinare la 15 și 5 zile, termenul de livrare a pașaportului poate varia considerabil în dependență de data depuneri cererii.
 • Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a pașapoartelor. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a pașaportului în străinătate. Termenul de livrare a pașaportului în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia.
 • Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a pașaportului cu cel puțin 5 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document sau cu cel puțin 6 luni înainte pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și nu au fost documentate anterior cu buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova.

Servicii consulare scutite de taxe consulare

Taxa consulară nu se încasează:

 • la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
 • la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
 • la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
 • la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
 • la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
 • la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
 • la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
 • la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
 • la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
 • la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
 • la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
 • la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
 • la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
 • la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
 • la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
 • la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
 • la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
 • la supralegalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
 • la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
 • la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
 • la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.